Skattkistan

Skattkistan

Svenska kyrkan, Bibeln och homosexualiteten

InsändarePosted by Lars 2009-08-06 08:39:41

Nedanstående insändare infördes mycket lätt redigerad i Världen Idag den 5 augusti 2009.

------------

Svenska kyrkan, Bibeln och homosexualiteten

Fredagen den 12 juni 2009 uttalade Svenska kyrkans kyrkostyrelse att den ställer sig positiv till vigning av homosexuella par. Kyrkostyrelsen rekommenderade även Kyrkomötet att fatta sådant beslut vid höstens möte.

Detta gör det uppenbart för var och en, att Svenska kyrkan inte är vad den ger sig ut för att vara; en evangelisk-luthersk kyrka. Till den lutherska bekännelsens grundpelare hör ju den s.k. formalprincipen, att Bibeln skall vara enda rättesnöret för kyrkans lära och liv, sola scriptura. Sitt mest kända uttryck får denna princip i de lutherska bekännelseskrifternas kronas, Konkordieformelns, inledning:

Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror

såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter [---] Den helige Paulus skriver: ”Om ock en ängel komme från himmelen och predikade annorlunda, så skall han vara förbannad”, Gal. 1 (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 499).

Att ta reda på vad Bibeln lär om homosexualitet bereder inte några intellektuella svårigheter. Ett liv i utlevd homosexualitet beskrivs inte bara som något för individen förödande och utestängande från Guds rike (1 Kor. 6:9-10), utan även som samhälleligt eller kulturellt ödeläggande (Rom. 1:26-28 och Jud. v 7). Bibelns ord är klara och tydliga. Som Menighetsfakulteten i Oslo skrev i ett yttrande om homosexualitet: ”Texterna har […] aldrig skapat särskilda förståelseproblem. Lekt och lärd har uppfattad dem som förbud mot homosexualitet.”

Det är med stort allvar undertecknad uppmanar Svenska kyrkans ledning, med ärkebiskopen i spetsen, till omvändelse från ett sekulariserat samhälles ickekristna värderingar till tro på Bibeln som Guds Ord och enda rättesnöre för lära och liv. ”Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord” (1 Petr. 4:11). Återgå till den kristna ståndpunkten, den som Svenska kyrkans biskopar gav tillkänna i sitt biskopsbrev från 1951, där de utan varje reservation hävdade: ”Den som övar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud”!

I omsorg om de kristna som kämpar med homosexuell läggning vill jag ge uppmaningen att med Guds frälsande kraft stå emot synden och leva i celibat eller att, med bön om hjälp från Honom för vilket allting är möjligt, söka omorientering på det sexuella området. Och inga begångna synder är för stora för att kunna förlåtas för den som ångrar sig och kommer till Jesus.

Till alla kristna vill jag även rikta uppmaningen: ”Ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid med den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem” (Rom. 16:17). Följ inte de falska präster som undervisar i strid med Guds Ord! Lämna villfarande samfund, det finns bibeltrogna samfund!

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet