Skattkistan

Skattkistan

Anden verkar genom Ordet och sakramenten

InsändarePosted by Lars 2016-05-03 21:25:30

Insändare inskickad till Dagen den 31/1. Refuserad.

Anden verkar genom Ordet och sakramenten

I sitt försvar för sin uppskattande hållning gentemot andra religioner hävdar biskop Åke Bonnier att Guds Ande verkar i dem och att vi alla är ”barn till en och samma gud” (Dagen 31/3). Insändare inskickad till Dagen den 31/1. Refuserad.

Bibeln lär emellertid att endast de som är kristna är Guds barn: ”Men åt alla som tog emot honom (Ordet, Kristus) gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh. 1:12). För Svenska kyrkans företrädare betyder emellertid inte Bibeln särskilt mycket. Därför är det möjligt att från det hållet möta snart sagt vilka påståenden och uppfattningar som helst. Att lösgöra sig från den Heliga Skrift och ägna sig åt egna funderingar, åberopa privata uppenbarelser eller luta sig mot kyrkliga traditioner kallas inom luthersk teologi för svärmeri. Guds Ande uppenbarar sanningen för oss genom sitt Ord, i Bibeln. Genom sitt Ord och sina sakrament – ingen annanstans, och verkligen inte i andra religioner! – verkar Han på våra hjärtan, så att vi tror evangeliet om frälsning genom Jesus Kristus. Vår syndfulla natur vill emellertid inte låta sig nöja med det givna Ordet i den Heliga Skrift, utan ägnar sig hellre åt svärmeri i en eller annan form. Luther skriver på följande sätt i Schmalkaldiska artiklarna:

”Med ett ord vidlåder svärmeriet Adam och hans barn från världens begynnelse till dess slut, enär det inplanterats och inympats som ett gift i dem av den gamle draken. Det är också ursprunget och drivkraften till allt kätteri, även till påvedömet och muhamedanismen. Därför böra vi ovillkorligen hålla fast därvid, att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord [d.v.s. Bibeln, egen anm.] och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas såsom ande, det är av djävulen.” (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 334).

När Bonnier hävdar att det finns frälsning också i andra religioner visar han inte bara hur han avlägsnat sig från Bibelns vittnesbörd, utan även från sin egen kyrkas bekännelseskrifter. Luther skriver på ett annat ställe i Schmalkaldiska artiklarna om tron på Jesu Kristi försoningsverk, att ”allenast denna tro gör oss rättfärdiga” och går sedan genast vidare med hur viktigt det är att kyrkan håller fast vid detta:

”Från denna artikel kan man icke vika eller beträffande densamma kan man icke göra några eftergifter, om än himmel och jord och vad som icke äger bestånd störtade samman. Ty ´det finns intet annat namn åt människorna givet, genom vilket vi kunna bliva saliga´, säger den helige Petrus Apg. 4. ´Och genom hans sår äro vi helade´, Jes. 53” (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 313).

Bara den kyrka som troget håller fast vid Bibelns ord om frälsning endast genom Jesus Kristus och frimodigt förkunnar detta budskap är till någon nytta och välsignelse för världen. Utan spridandet av detta budskap föds, lever och dör människor i andligt mörker. Det finns endast en Frälsare och utan Honom går människor förlorade (Joh. 3:36, 14:6, Apg. 4:12, 1 Joh. 2:23, 5:12, 2 Joh. 1:9).

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet