Skattkistan

Skattkistan

Recension av Frågor och svar m Bibeln

RecensionerPosted by Lars 2014-03-15 19:47:40

Recension av Frågor och svar om Bibeln

Bibelkritiken, som angriper Guds ords tillförlitlighet, får inte stå oemotsagd. Kampen för bibeltron får aldrig avstanna. En tidskrift som stått i främsta ledet i denna kamp under många decennier är Biblicum (före 1972 hette tidningen För biblisk tro och utgavs av David Hedegård). Seth Erlandsson, som under många år varit redaktör för Biblicum, har alltifrån 1970-talets början besvarat insända frågor till tidningen. Frågorna har inte bara handlat om påstådda eller skenbara motsägelser utan har rört sig över olika områden. Ett urval av dessa frågor (och några andra som ställts i andra sammanhang), och de svar de fått, har nu sammanställts i en bok, Frågor och svar om Bibeln. Frågorna med deras svar har sorterats in under fem rubriker: I Översättningsfrågor, II Vad menas?, III Vad lär Bibeln?, IV Fel i Bibeln? och V Frågor inför bibelordet – varför, hur, vad?

Svaren som ges är samtliga mycket klargörande. Med hänvisningar till andra för förståelsen relevanta bibelställen (Skrift skall med Skrift förklaras) och ibland också till de lutherska bekännelseskrifterna får läsaren pedagogiska förklaringar till sådant som vållat bibelläsare i alla tider problem. Denna bok kan därför sägas vara apologetisk, d.v.s. den kullkastar sådana invändningar som rests mot Bibelns ofelbarhet. Men den är också andligt uppbyggande, eftersom flera frågor får sitt svar utifrån Bibelns centrum: frälsningen p.g.a. Jesus Kristus och människans rättfärdiggörelse genom tro allena. Så ges t.ex. en evangelisk förklaring till Matt. 25:31-45 (om Människosonens dom då han skiljer fåren från getterna), ett ställe som många uppfattat betyda att vi blir frälsta p.g.a. våra gärningar (s 56-58).

Frågor och svar om Bibeln passar alla, från det vetgiriga barnet till den gamle som läst Bibeln hela sitt liv. Alla har något att lära av denna bok. Genom innehållsöversikten kan man enkelt hitta de olika frågorna och fördjupa sin bibelkunskap på olika områden.

Avslutningsvis vill jag ge ett intressant exempel på en fråga och dess svar, som visar hur också sådana kopplingar görs, som troligtvis mycket få bibelläsare tänkt på. Frågan varför Jesus ”böjde sig ner och skrev med fingret på marken” (Joh. 8:6 och 8) när han konfronterade de skriftlärda och fariseerna som ville stena äktenskapsbryterskan, besvaras med Jer. 17:13 som bakgrund. Där säger Herren genom profeten: ”De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. De har övergett HERREN, källan med det levande vattnet” Mer ordagrant lyder detta profetord t.o.m. ”De som tar avstånd från mig blir skrivna på marken.” Detta ställs i kontrast till vad Jesus säger om sina lärjungar: ”Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen” (Luk. 10:20). Erlandsson kommenterar: ”Antingen har vi våra namn skrivna i himlen eller på jorden, antingen tror vi på Jesus och tar emot hans syndaföråtelse för oss syndare eller tar vi avstånd från honom och hans förlåtelse” och sammanfattar sedan:

”Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN inte tillräknar synd”, skriver David (Ps. 32:2). Den saligheten genom syndernas förlåtelse överräckte nu Jesus till äktenskapsbryterskan. De skriftlärda och fariseerna behövde inte den och hade inget evangelium till synderskan, bara lagens dom. ”Jag har inte kommit för att kalla (själv)rättfärdiga utan syndare” sade Jesus vid ett annat tillfälle. Nu säger han till äktenskapsbryterskan, sedan de skriftlärdas och fariseernas inkompetens att döma blivit avslöjad och de gått därifrån: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” Så talar den ende syndfrie som ställföreträdande tar lagens dom på sig. Inför syndaförlåtelsens oförtjänta gåva utropade profeten Mika: ”Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning!” (Mika 7:18). I detta utrop kunde nu synderskan instämma. I stället för dödens förfärliga dryck hade hon fått dricka ur ”källan med det levande vattnet” (s 129).

Frågor och svar om Bibeln förenar som synes lärdom och uppbyggelse. Att denna bok rekommenderas känns nästan överflödigt att tillägga.Seth Erlandsson, Frågor och svar om Bibeln, 154 s, Biblicum. ISBN 978-91-85604-15-9 Ljungby 2013 2012.